Suradnja sa Pravnom klinikom

Suradnja sa Pravnom klinikom

Koalicija udruga u zdravstvu 07. travnja 2011. potpisala je Okvirni sporazum o suradnji sa Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u okviru koje djeluje Grupa za zaštitu prava pacijenata. Rad Pravne klinike koncipiran je tako da studenti zaprimaju predmete te ih zajednički rješavaju uz pomoć akademskih mentora – znanstvenih novaka i asistenata s Pravnog fakulteta u Zagrebu koji usmjeravaju i nadziru rad studenata-kliničara. Studenti nisu ovlašteni zastupati stranke pred sudom niti pisati različite podneske kao što su tužbe, no ovlašteni su dati pravna mišljenja i tako usmjeriti stranku u pravom smjeru. U nastavku se nalazi više informacija na koji način Vam Pravna klinika može pomoći, te gdje, kako i kada kontaktirati studente.

Pravna klinika – pomoć socijalno ugroženima

Otkad su donesene izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osim odvjetnika besplatnu pravnu pomoć ovlaštene su davati udruge civilnog društva te pravne klinike u sklopu pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Pravna klinika pri Pravnom fakultetu u Zagrebu aktivno djeluje od akademske godine 2010./2011. Dosad su studenti-kliničari zaprimili gotovo pedeset predmeta iz različitih područja prava, a sami studenti podijeljeni su u šest grupa: Grupa za pomoć azilantima i strancima, Grupa za suzbijanje diskriminacije i manjinska prava, Grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje, Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela, Grupa za zaštitu prava radnika te, konačno, Grupa za zaštitu prava pacijenata. U okviru tako podijeljenih timova, studenti zaprimaju predmete te ih zajednički rješavaju pod budnim okom akademskih mentora – znanstvenih novaka i asistenata s Pravnog fakulteta u Zagrebu koji usmjeravaju i nadziru rad studenata-kliničara. Studenti nisu ovlašteni zastupati stranke pred sudom niti pisati različite podneske kao što su tužbe, no ovlašteni su dati pravna mišljenja i tako usmjeriti stranku u pravom smjeru.

U tom smislu, Grupa za zaštitu prava pacijenata daje pravna mišljenja vezana uz šire područje zdravstvenog prava; osim pitanja obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, reproduktivnog zdravlja i medicinske oplodnje, Grupa daje pravna mišljenja vezana uz odgovornost pružatelja usluga te prava pacijenata koja im pripadaju pri ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu (prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti itd). U okviru svojeg djelokruga, Grupa se bavi građanskim, trgovačkim, radnim i socijalnim, upravnim, prekršajnim te kaznenim pravom. Grupa je dosad zaprimila šest predmeta u kojima je donosila mišljenje o medicinskoj oplodnji, pravu na pristup informacijama, liječničkoj odgovornosti za čuvanje tajne te o pitanjima osoba s duševnim smetnjama. Strankama se jamči stručnost i ozbiljnost jer se svi članovi Grupe već dulje vrijeme bave područjem zdravstvenog prava, a nadzire ih i akademska mentorica mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

Stranke mogu studente-kliničare kontaktirati putem e-maila klinika@pravo.hr, telefonski na broj 01/4811-360, a moguć je – čak i poželjan – osobni dolazak u prostorije Pravne klinike (Tkalčićeva 48-50, Zagreb) utorkom od 10 do 12 sati te četvrtkom od 17 do 19 sati. Iako su načelno vrata Pravne klinike otvorena svim građanima, potrebno je naglasiti kako je Pravnoj klinici prvenstveno zadatak pomoći socijalno ugroženima – bilo onima kojima je zahtjev za besplatnu pravnu pomoć već odobren, bilo onima kojima treba pomoć pri ispunjavanju i predaji takvog zahtjeva.