Statut

Statut 2017-04-18T19:25:53+00:00

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01), Skupština Koalicije udruga u zdravstvu, održana dana 06.06.2011. godine u Zagrebu donosi:

STATUT KOALICIJE UDRUGA U ZDRAVSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se unutarnje ustrojstvo Koalicije udruga u zdravstvu (dalje u tekstu: KUZ), a osobito pitanja:

– naziva
– ciljeva i djelatnosti;
– članstva i članarine;
– tijela i načina upravljanja;
– ureda KUZ-a i javnosti rada;
– financija;
– prestanka postojanja.

Članak 2.
Puni naziv udruge je: Koalicija udruga u zdravstvu.
Skraćeni naziv udruge je: KUZ.
Puni naziv udruge na engleskom jeziku je: Coalition of Association in Health Care .
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: CAH
KUZ ima svoju misiju, znak, zastavu i pečat.
KUZ je subjekt civilnog društva koji djeluje za opće dobro.
Misija KUZ-a je:
KUZ je nestranački i nepolitički nacionalni savez udruga, koji djelujući kao centar potpore neprofitnog sektora, jačajući unutarsektorsku i međusektorsku suradnju želi unaprijediti održivost razvoja svojih članica, te djelujući u interesu javnog dobra i svih građana pridonijeti napretku hrvatskog zdravstvenog sustava.
Znak KUZ-a grafički se može alternativno koristiti uz puni ili skraćeni naziv udruge u slijedećim varijantama;

kuz_puni_logokuz_logo

Opis znaka:
Crvena boja znaka simbolizira zaštitu zdravlja i života. Strelice usmjerene središtu upućuju na sinergičnu snagu KUZ-a, čije članice dijele isti cilj. Kockica označava Hrvatsku. Zajedno, strelice i kockica u znaku simboliziraju siluetu čovjeka, što ukazuje na humanizam, kao ishodište djelovanja KUZ-a.
Znak KUZ-a sadržan je i u pečatu KUZ-a koji je pravokutnog oblika, veličine 20 x 50 mm.
Sjedište KUZ-a nalazi se u Zagrebu.
Odluku o adresi sjedišta udruge donosi Izvršni odbor.
KUZ zastupa predsjednik udruge, a Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 3.
Ciljevi KUZ-a su:

– međusobna pomoć i suradnja članica KUZ-a;
– stvaranje lokalnih centara potpore za udruge u zdravstvu i pomaganje istih;
– zajedničko nastupanje članica KUZ-a prema ostalim subjektima zdravstvenog sustava;
– zajedničko nastupanje članica KUZ-a prema jedinicama lokalne uprave i samouprave i države u zastupanju interesa članica i ostalih organizacija civilnog društva;
– promocija vrijednosti civilnog društva u građanstvu, gospodarstvu i javnoj upravi, edukacija istih o ovim vrijednostima, te jačanje pozitivne slike o ulozi i djelovanju organizacija civilnog društva;
– osnaživanje uloge hrvatskih udruga u zdravstvu i promocija pozitivnih iskustava hrvatske zdravstvene politike u međunarodnoj suradnji;
– aktivno uključivanje članica KUZ-a i korisnika zdravstvene zaštite u zdravstvenu politiku i reformu zdravstva;
– sudjelovanje KUZ-a i korisnika zdravstvene zaštite u praćenju, odlučivanju i nadzoru zdravstvenog sustava u svim područjima i na svim razinama;
– promoviranje i zaštita prava pacijenata;
– osnaživanje zdravstvene prevencije i promocija zdravog načina življenja;
– KUZ redovito provodi i pridržava se načela provedbe sustava osiguranja kvalitete djelovanja za neprofitne organizacije.

Članak 4.
Djelatnosti KUZ-a su:

– vođenje jedinstvene baze podataka o udrugama u zdravstvu i ostalim subjektima hrvatskog zdravstvenog sustava;
– praćenje domaćih i stranih propisa u području zdravstva, ta predlaganje i zagovaranje kvalitetnijih rješenja hrvatske zdravstvene politike;
– koordiniranje i provođenje zajedničkih projekata svojih članica, te KUZ-a i drugih subjekata, u zemlji i inozemstvu, kao što su javna istupanja, tribine, okrugli stolovi, predavanja, seminari, istraživanja, izdavaštvo, javna događanja, kampanje i sl;
– ostale aktivnosti od zajedničkog interesa sukladno odlukama KUZ-a.

II. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 5.
Članstvo u KUZ-u može biti redovno i suradno.
Redovno članstvo čine udruge i savezi udruga u zdravstvu, koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, bez obzira djeluju li na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou i koje su potpisivanjem Pristupnice i prihvaćanjem ovog Statuta odlučile međusobnom suradnjom i zajedničkim aktivnostima postići ciljeve, djelatnosti i načela KUZ-a.
Suradno članstvo čine ostale udruge ili druge pravne osobe (domaće i strane), kao i pojedinci (iz zemlje ili inozemstva).
Suradni članovi mogu sudjelovati u radu KUZ-a, ali nemaju aktivno i pasivno pravo glasa osim ukoliko ih je Skupština izabrala u neko od tijela KUZ-a.
Suradni članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština.
Udruge koje djeluju kao isključivo strukovne, cehovske ili akademske organizacije, te se kao takve financiraju po posebnim propisima ne mogu biti redovne članice KUZ-a.

Članak 6.
Redovni članovi imenuju svog predstavnika, te zamjenskog člana, koji predstavljaju njihovu udrugu u radu Skupštine.
Redovni članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština.
Ukoliko redovni član nije podmirio članarinu u propisanom roku, ima pravo sudjelovati u radu Skupštine, ali bez aktivnog i pasivnog prava glasa.

Članak 7.
Redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela KUZ-a, a svi članovi imaju pravo sudjelovati u aktivnostima KUZ-a, te obvezu poštovanja temeljnih dokumenata KUZ-a.

Članak 8.
Odluku o prijemu u članstvo, te odluku o isključenju iz članstva donosi Izvršni odbor, koji vodi i Registar članova, sukladno odredbama posebnog Poslovnika o članstvu.
Osoba koja odlukom Izvršnog odbora nije primljena u članstvo, kao i isključeni član može se žaliti Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici iste, a odluka Skupštine je konačna.
Članstvo u KUZ-u prestaje:
istupanjem člana jednostranim pismenim opozivom člana, koji se podnosi Izvršnom odboru, uz obrazloženje istupanja;
isključenjem člana, ukoliko isti krši odredbe ovog Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled KUZ-a;
prestankom pravne osobnosti člana.

III. TIJELA I NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 9.
Tijela KUZ-a su sljedeća:
1. Skupština
2. Predsjednik
3. Izvršni odbor
4. Nadzorni odbor
5. Vijeće potpore

Članak 10.
Kandidati za tijela KUZ-a mogu biti redovni ili suradni članovi KUZ-a, a način izbora ili opoziva pojedinog ili svih članova tijela KUZ-a istovjetan je načinu izbora ili opoziva Predsjednika.

SKUPŠTINA

Članak 11.
Skupština je najviše tijelo odlučivanja KUZ-a i čine je svi delegirani predstavnici redovnih članova, po načelu jedan predstavnik – jedan član.

Članak 12.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Predsjednik temeljem svoje ili odluke Izvršnog odbora, ili na zahtjev Nadzornog odbora, ili na zahtjev najmanje deset (10) redovnih članova.
Predsjednik je dužan pozive i radne materijale za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije sjednice.
Ukoliko Predsjednik u roku od petnaest (15) dana od dana dobivanja zahtjeva ne sazove Skupštinu na zahtjev ovlaštenika iz st. 1. ovog čl., Skupštinu mogu sazvati isti ovlaštenici na način predviđen st. 2. ovog članka.

Članak 13.
Skupština je nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

– donosi Statut, izmjene Statuta i druge akte;
– bira i razrješava Predsjednika i članove Izvršnog i Nadzornog odbora;
– osniva Županijske urede KUZ-a;
– donosi Godišnji program rada i usvaja Godišnje izvješće o radu;
– donosi Proračun i usvaja Završni račun;
– odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine;
– odlučuje u drugom stupnju o prijemu i isključenju iz članstva;
– donosi sve odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela KUZ-a.

Članak 14.
Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine ukoliko sjednici nazoči najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine KUZ-a.

PREDSJEDNIK

Članak 15.
Predsjednik zastupa i predstavlja KUZ i odgovora za zakonitost njegova rada u okviru svojih ovlasti.
Mandat Predsjednika traje dvije (2) godine i može se ponavljati.

Članak 16.
Kandidatura za izbor Predsjednika podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži kraći životopis i program rada kandidata, a ista se može pročitati ili podijeliti članovima Skupštine, a svi kandidati imaju pravo i dodatnog predstavljanja članovima prije glasovanja za izbor predsjednika.
Ukoliko niti jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu prisutnih glasova, ulazi se u drugi krug glasanja za dva (2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Članak 17.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran:

– na vlastiti pismeni zahtjev;
– ako ne postupa sukladno uputama i smjernicama Skupštine;
– ako djeluje protivno zakonu ili odredbama temeljnih dokumenata KUZ-a;
– ako istupanjem i djelovanjem šteti ugledu KUZ-a.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 18.
Izvršni odbor je najviše tijelo upravljanja KUZ-a. Izvršni odbor čine Predsjednik KUZ-a (član IO po dužnosti) i osam (8) članova koje bira i razrješava Skupština.
Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije (2) godine i može se ponavljati.
Predsjednik KUZ-a ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 19.
Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:

– priprema prijedloge Statuta, Poslovnika, Godišnjeg programa rada, Godišnjeg izvješća o radu, Proračuna, Završnog računa i drugih temeljnih dokumenata KUZ-a;
– saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja;
– izvršava odluke Skupštine;
– imenuje povjerenike KUZ-a u županijama u kojima iz bilo kojeg razloga ne djeluje ŽU KUZ;
– koordinira rad radnih grupa za pojedine programske aktivnosti KUZ-a;
– odgovara za provedbu programa KUZ-a;
– odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva i imenuje članove Vijeća potpore;
– obavlja druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Članak 20.
Izvršni odbor dužan je održati najmanje dvije (2) sjednice godišnje.
Na svojoj prvoj sjednici, koja se mora održati u roku od trideset (30) dana od dana izbora Izvršnog odbora, Predsjednik među članovima Izvršnog odbora odabire dva (2) do četiri (4) člana koji zajedno s Predsjednikom čine radnu (provedbenu) grupu koja će operativno provoditi aktivnosti KUZ-a, sukladno nadležnostima Predsjednika i Izvršnog odbora, te sukladno temeljnim dokumentima KUZ-a.
Predsjednik u navedenu radnu grupu može po vlastitoj slobodnoj ocjeni povremeno uključivati i ostale članove KUZ-a ili vanjske suradnike, a može formirati i druge radne grupe za provođenje posebnih projekata i zadataka.
Izvršni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR

Članak 21.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja KUZ-a.
Nadzorni odbor broji tri (3) člana, a njihov mandat traje dvije (2) godine i može se ponavljati.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi među sobom na svojoj prvoj sjednici.
Sva su tijela KUZ-a dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u svu dokumentaciju koja se tiče djelatnosti KUZ-a.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom svih članova Nadzornog odbora.

VIJEĆE POTPORE

Članak 22.
Vijeće potpore čine različite pravne i fizičke osobe iz zemlje i inozemstva, koje imaju status suradnog člana KUZ-a, a koje svojim ugledom, stručnim i/ili materijalnim doprinosom pomažu KUZ-u u ostvarivanju njegovih ciljeva.

IV. žUPANIJSKI UREDI KUZ-A I JAVNOST RADA

Članak 23.
U cilju dostupnosti, transparentnosti i djelotvornosti, te stvaranja lokalnih centara potpore udrugama u zdravstvu, skupština KUZ osniva županijske urede (ŽU KUZ) u svim županijskim središtima Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu.
Udruga koja se u posebnom postupku i propisanom obrascu kandidira za županijski ured KUZ-a mora u trenutku podnošenja kandidature imati status redovnog člana KUZ-a i imati podmirene sve financijske obveze prema KUZ-u.
Udruga koja dobije status ŽU KUZ ima obvezu provođenja aktivnosti KUZ-a na području svoje nadležnosti o svojem trošku, te je u svezi navedenog dužna svim tijelima KUZ-a omogućiti uvid u provođenje aktivnosti..
Udruga u statusu ŽU KUZ dužna je javno istaknuti svoj status, ali u svrhu svojeg djelovanja u ovom statusu smije tražiti sredstva potpore isključivo na županijskom i lokalnom nivou.
KUZ-a može  materijalno i financijski pomagati ŽU KUZ na načelima ravnopravnosti i solidarnosti..
Ukoliko udruga u statusu ŽU KUZ ne izvršava svoje obveze propisane ovim Statutom ili izgubi status redovnog člana KUZ-a ili na bilo koji drugi način krši odredbe ovog Statuta, Izvršni odbor ovlašten je odredit status mirovanja ŽU KUZ, u predmetnoj županiji imenovati povjerenika KUZ-a, te je o tome u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke dužan izvijestiti Nadzorni odbor i članove Skupštine.
Udruga kojoj je oduzet status ŽU KUZ ima pravo žalbe Skupštini.
Skupština je na svojoj prvoj sjednici dužna odlučiti o izboru novog ŽU KUZ u predmetnoj županiji, kao i o eventualnoj žalbi iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 24.
Rad KUZ-a i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova i šire javnosti, putem interneta, sredstvima javnog priopćavanja ili direktnom komunikacijom.
Javnost se može isključiti sa sjednice tijela KUZ-a zbog zaštite osobnih podataka o članovima KUZ-a, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

V. FINANCIJE

Članak 25.
KUZ financijska sredstva pribavlja iz članarine, donacija, dotacija i vlastitih aktivnosti, sukladno zakonu.
KUZ neće financirati, niti na bilo koji drugi izravan ili neizravan način podupirati političke stranke ili kandidate na izborima.
Ukoliko ostvari dobit, KUZ će je koristiti isključivo za provođenje svojeg programa.
O raspodjeli sredstava odlučuje Izvršni odbor, sukladno politici i programima koje je odredila Skupština.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
KUZ prestaje postojati odlukom Skupštine ili iz drugih razloga propisanih Zakonom, na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom o udrugama i drugim propisima.
U slučaju prestanka postojanja, prihode ili imovinu pravne osobe neće raspodjeljivati svojim osnivačima, članovima ili članovima tijela upravljanja već će se odlučit sukladno zakonu.

Članak 27.
O svakom pojedinom pitanju koje nije (dostatno) uređeno ovim Statutom, može se donijeti poseban Poslovnik. Usvojeni Poslovnici čine Poslovničku zbirku KUZ-a i dio su temeljnih dokumenata KUZ-a.
Ovaj Statut stupa na snagu danom osnivanja KUZ-a.

U Zagrebu, 06. lipnja 2011. godine

PREDSJEDNICA:
Dr. sc. Mensura Dražić